voorpagina-Hoapp_2000x600_acf_cropped

Privacybeleid

Privacy beleid Hoapp

 

Introductie

 

Bij Hoapp begrijpen we het belang van persoonlijke gegevens voor onze gebruikers en klanten. We zijn toegewijd aan uw privacy- en gegevensbeschermingsrechten.

 

Dit privacybeleid beschrijft de verwerking van persoonlijke informatie die wordt verstrekt of verzameld op de websites en applicaties (“het platform”) waarop dit privacybeleid wordt gepubliceerd of waarnaar wordt doorverwezen. Dit privacybeleid is in overeenstemming met de geldende wetgeving op de plaatsen waar we actief zijn. In sommige gevallen kunnen we aanvullende gegevensprivacyverklaringen opnemen die specifiek zijn voor bepaalde regio’s.

 

In dit beleid wordt uitgelegd voor welke doeleinden uw persoonsgegevens door het Platform kunnen worden verwerkt. Lees dit aandachtig door. Door het Platform of een daarvan afgeleide dienst te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik dat wij maken van de verzamelde persoonlijke gegevens. Dit beleid is niet van toepassing op andere groepen betrokkenen die er niet op staan.

 

Wie is de gegevensbeheerder?

 

Hoapp is een merk van DIY Projects BV. Wanneer we in deze privacyverklaring “Hoapp”, “wij”, “ons” of “onze” noemen, verwijzen we naar Hoapp, als een merk van DIY Projects BV, dat optreedt als de gegevensbeheerder.

 

Persoonlijke gegevens verzameld

 

Hoapp heeft toegang tot de volgende persoonsgegevens:

 

 1. a) Persoonlijke gegevens die vrijwillig door gebruikers worden verstrekt:
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Voorkeuren
 • E-mailadres
 • Type waarschuwingen om te ontvangen
 • Favoriete accommodatie
 • Alle persoonlijke gegevens die rechtstreeks naar Hoapp. Worden verzonden
 1. b) Persoonlijke gegevens die automatisch worden verzameld door Hoapp:

Terwijl u onze website gebruikt, kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over uw divice (IP-adres, apparaat-gegevens), browse-acties en patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere gelijkaardige technologieën. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken:

 • Apparaat gegevens: besturingssysteem, versie of unieke id’s. Bijvoorbeeld de naam van het mobiele netwerk dat door het apparaat wordt gebruikt.
 • Navigatiegegevens: informatie over uw activiteit op onze websites, waaronder mogelijk websites van waaruit u onze websites bezoekt, uitgevoerde zoekopdrachten, datum en uur van de bezoeken, interactie met advertenties, gecreëerde waarschuwingen en bezoek
 • Met deze informatie kunnen we advertenties of producten voorstellen die vergelijkbaar zijn met die waarnaar u op zoek was, en aangepaste advertenties die aan u worden getoond.
 • In het geval dat u een sociaal netwerkprofiel heeft gebruikt om (zoals Facebook of Google) een account aan te maken op onze websites:
 • Dit is volledig vrijwillig en houdt in dat we naast uw gebruikersnaam in het bijbehorende sociale netwerk ook toegang hebben tot andere persoonlijke gegevens onder uw profiel, zoals uw adres, naam, identificatienummer, geslacht, foto, contacten, groepen, voorkeuren en hobby’s en andere gegevens, altijd volgens uw privacy-instellingen op dat netwerk. In ieder geval hebben we alleen toegang tot die gegevens die u deze entiteiten hebt geautoriseerd om met ons te delen en alleen voor dezelfde doeleinden als wanneer u zich rechtstreeks bij ons registreert. Informatie hierover zal aan u worden verstrekt voordat u zich via deze optie registreert, maar we raden u aan de Algemene voorwaarden van die platforms aandachtig te lezen voordat u ons toestemming geeft. Zonder minimale informatie kunnen we geen gebruikersaccount aanmaken.
 • Aanmelden bij onze diensten is geheel vrijwillig, maar voor a) zijn sommige velden verplicht en moeten deze worden verstrekt om onze diensten te kunnen leveren. Als dit niet wordt verstrekt, kunnen we de diensten niet leveren. Die velden zijn meestal gemarkeerd met een asterisk of een waarschuwing zal hierover informeren.

 

Doeleinden

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. Dit beleid is gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, keuzes en controles die op u van toepassing zijn. We kunnen de informatie die over u of van aan u gekoppelde apparaten is verzameld, gebruiken om:

 • registreer u als gebruiker en maak uw account aan.
 • onze diensten verlenen, in overeenstemming met de juridische kennisgeving en de toepasselijke algemene voorwaarden of die in de toekomst met elk van de gebruikers kunnen worden vastgesteld.
 • reageren op consultaties of informatieverzoeken van gebruikers of klanten.
 • advertenties van gebruikers of klanten uploaden en op onze websites publiceren.
 • u op de hoogte te houden van onze diensten, activiteiten, projecten, updates en nieuwe website(s) of applicatie(s) functionaliteiten door middel van mededelingen/nieuwsbrieven per e-mail en/of andere elektronische middelen.
 • inhoud en ervaringen personaliseren. Met de door u verstrekte informatie kunnen wij gebruikersprofielen genereren om u op gepersonaliseerde wijze advertenties, producten of diensten van Hoapp of onze partners aan te bieden.
 • onze websites, producten, diensten en activiteiten beheren, begrijpen, optimaliseren, ontwikkelen of verbeteren.
 • activiteiten detecteren, onderzoeken en voorkomen die mogelijk in strijd zijn met ons beleid of als illegaal worden beschouwd.
 • uw deelname aan een wedstrijd of prijs beheren.
 • publiceer uw opmerkingen (indien van toepassing) als u een geregistreerde gebruiker bent.

 

Rechtsgrond

 

Hoapp kan uw persoonsgegevens verwerken op een van de volgende rechtsgronden:

 • Indien nodig in verband met contractuele verplichtingen: het beheren van de rekeningen en het verlenen van onze diensten.
 • Om te voldoen aan een voor Hoapp geldende wettelijke verplichting.
 • Gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Hoapp en om elke vorm van communicatie te verzenden via de verstrekte contactgegevens.
 • Op basis van uw gegeven toestemming om u op de hoogte te houden over Hoapp om berichten over uw interesse te verzenden met behulp van de verstrekte contactgegevens.

 

Uw informatie delen met andere entiteiten

 

Hoapp deelt uw persoonsgegevens alleen met andere entiteiten in de volgende gevallen:

 • Portalen of platforms die advertenties publiceren
 • Voor de overige doeleinden worden uw persoonlijke gegevens niet gedeeld, verkocht of bekendgemaakt. Desalniettemin kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan regelgevende instanties of andere derde partijen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • Bovendien, en indien van toepassing als u om overdraagbaarheid van uw gegevens verzoekt, zullen we deze aan de door u aangegeven ontvanger meedelen
 • Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens, afhankelijk van het doel van het verzamelen, worden geopend door:
 • Externe dienstverleners die persoonsgegevens kunnen verwerken volgens de instructies van Hoapp, met toepassing van de gepaste beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat we persoonsgegevens mogen delen onder de afdwingbare privacywet. Voor het hosten van gegevens, het verzenden van elektronische communicatie of voor algemene ondersteuning en ontwikkeling doen wij onder meer een beroep op derde partijen.
 • Andere bedrijven van de Hoapp-groep, volgens ons gerechtvaardigd belang, voor interne managementkwesties, met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

 

Uw rechten

 

U kunt de volgende rechten uitoefenen, altijd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • Het recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen: u kunt bij Hoapp informeren naar de verwerking van uw persoonsgegevens en deze inzien
 • Het recht om uw persoonlijke gegevens te wissen
 • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn
 • Het recht om uw toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking
 • Een klacht indienen bij de overeenkomstige gegevensbeschermingsautoriteit van uw land en/of regio
 • Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens: als u wilt dat uw persoonsgegevens door een andere verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt, zal Hoapp de overdracht van uw persoonsgegevens aan de nieuwe aangewezen verwerkingsverantwoordelijke mogelijk maken
 • Het recht om een ​​beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens

 

In elk geval worden alle persoonlijke gegevens die aan het account van de gebruiker zijn gekoppeld, evenals alle informatie en/of inhoud die in het bijbehorende profiel is opgenomen, verwijderd op hetzelfde moment dat de gebruiker het recht op verwijdering uitoefent. Bovendien, als de gebruiker het recht op wissing uitoefent in verband met persoonlijke gegevens die nodig zijn om de diensten op het platform te leveren, zal Hoapp worden gedwongen om zijn relatie met de gebruiker te beëindigen en zal hij daarom de gebruiker uitschrijven, die niet het recht heeft om een enige aanspraak in dit verband. Het wissen wordt uitgevoerd zonder afbreuk te doen aan de verplichting tot blokkering zoals uiteengezet in sommige toepasselijke gegevensbeschermingsregel(en).

Gebruikers kunnen hun rechten uitoefenen door een schriftelijke mededeling te sturen naar het zakelijke adres van Hoapp dat is vermeld in onze juridische kennisgeving, inclusief op verzoek een fotokopie van de identiteitskaart of een gelijkwaardig identificatiedocument.

Belangrijk: Houd er rekening mee dat sommige hierboven vermelde rechten mogelijk niet op u van toepassing zijn vanwege de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u in dat geval een recht uitoefent dat niet van toepassing is, kunnen wij er niet mee verder gaan. Controleer vooraf uw toepasselijke rechten om ongemak te voorkomen.

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

 

Hoapp heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat, gebruikt wordt of op ongeoorloofde wijze wordt geopend, of ongepast wordt gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke informatie tot die derden die die informatie alleen om zakelijke redenen moeten verwerken. In deze gevallen hebben wij zorg ervoor dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt volgens onze instructies en worden beschermd door de geheimhoudingsplicht.

Om u te beschermen hebben we procedures ingevoerd om elke inbreuk op de beveiliging te detecteren en we zullen u en elke toepasselijke privacyregelgever op de hoogte stellen van elke inbreuk, indien van toepassing en in overeenstemming met onze wettelijk toepasselijke verplichtingen. Ondanks de zorgvuldige implementatie van dergelijke maatregelen, moet de gebruiker echter weten dat internetbeveiligingsmaatregelen niet onneembaar zijn.

 

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

 

Hoapp verwerkt uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te bereiken en zal uw gegevens bewaren zoals bepaald in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De criteria die we daarbij hanteren worden bepaald door:

 • Het doel van de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens en de naleving van het doel. Dit betekent dat we uw gegevens bewaren zolang deze actief zijn en totdat u uw account opzegt.
 • De redenen voor het verzamelen van de persoonlijke gegevens: u kunt bijvoorbeeld uw toestemming op elk moment intrekken.
 • Verplichte bewaartermijnen volgens contractuele en reglementaire bepalingen.
 • Houd er rekening mee dat Hoapp in sommige gevallen de verplichting heeft om bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers voor een extra periode te bewaren, afhankelijk van de toepasselijke Verordening Gegevensbescherming.

 

Vertrouwelijkheid

 

Professionals die met Hoapp werken en die op enigerlei wijze kunnen ingrijpen in de diensten die aan de gebruiker worden verleend, verbinden zich ertoe de informatie waartoe zij toegang krijgen niet openbaar te maken of te gebruiken. In ieder geval zal alle informatie die door de gebruiker wordt verstrekt als vertrouwelijk worden beschouwd en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het beheer van het account van de gebruiker en/of de eventueel met Hoapp ingeschakelde diensten. In dit verband verbinden wij ons ertoe geen informatie over de gebruiker bekend te maken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

Internationale overschrijvingen

 

Hoapp opereert wereldwijd, daarom zal het in sommige gevallen nodig zijn om uw persoonsgegevens voor operationele doeleinden over te dragen aan derde landen. We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan dienstverleners die we nodig hebben om uw gegevens te verstrekken.

In ieder geval zullen we alleen de minimaal vereiste gegevens overdragen om te voldoen aan de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld.

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) en uw gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in een gebied waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat het een passend beschermingsniveau biedt, anders zullen we ervoor zorgen dat er voldoende garanties worden geboden om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals EU-modelcontractbepalingen, bindende bedrijfsregels (BCR), gedragscodes of vergelijkbare wettelijke mechanismen die ons in staat stellen om uw persoonsgegevens met een passend beschermingsniveau over te dragen. U kunt aanvullende informatie over de gebruikte mechanismen aanvragen bij onze functionaris voor gegevensbescherming, zelfs een kopie van de gebruikte contractbepalingen door een e-mail te sturen naar: privacy@Hoapp.com

 

Speciale categorieën gegevens of gevoelige gegevens

 

We zullen geen persoonlijke gegevens verzamelen of verwerken die mogelijk bijzonder gevoelig zijn of in de speciale categorie van persoonlijke gebruikersgegevens vallen, tenzij deze gegevens expliciet zijn verstrekt. Speciale categorieën persoonsgegevens omvatten informatie met betrekking tot ras/etniciteit, politieke opvattingen, religieuze, filosofische of soortgelijke overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens, biometrische gegevens die uitsluitend worden gebruikt voor identificatie van een persoon, gezondheidsgegevens, seksuele leven of seksuele geaardheid.

 

Beleid met betrekking tot het gebruik van het Platform door kinderen

 

Het Platform is niet ontworpen voor of gericht op kinderen onder de zestien (16) jaar, die het niet mogen gebruiken zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. In dit verband verzamelen we bewust geen informatie van personen onder de genoemde leeftijd. Als ouders of wettelijke voogden van mening zijn dat hun kinderen ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt zonder hun toestemming, moeten ze ons dat in elk geval laten weten.

 

Direct marketing

 

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor direct marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Als we een zakelijke relatie met u hebben, kunnen we u bovendien informatie sturen over onze producten of diensten op basis van onze legitieme belangen.

Als u op enig moment geen commerciële of promotionele informatie van Hoapp of derden meer wilt ontvangen, kunt u zich direct kosteloos afmelden voor marketingcampagnes door contact met ons op te nemen of door op de opt-out-knop in uw voorkeurenpaneel te drukken, binnen de gebruikersaccount. U kunt ook gebruik maken van de opt-out-procedure die wordt geboden in elk promotiebericht dat u van Hoapp ontvangt.

Houd er rekening mee dat, zelfs als u besluit u niet te abonneren of als u besluit zich af te melden voor het ontvangen van promotionele e-mails of nieuwsbrieven, we mogelijk contact met u moeten blijven opnemen in verband met belangrijke informatie van niet-commerciële aard, zoals het oplossen van problemen, inactiviteit of gebrek aan gebruik, detectie en het voorkomen van fouten of, in het algemeen, naleving van de Juridische kennisgeving en operationele procedures van het Platform.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Hoapp integreert de inhoud van de verschillende websites met rubrieksadvertenties in ons Platform en leidt kwaliteitsverkeer naar hun advertenties. Bovendien zijn we in staat om extra verkeer te genereren door de juiste advertentie op het juiste moment naar de juiste gebruiker te sturen, via onze native advertentieproducten. We gebruiken geautomatiseerde besluitvormingsprocedures om te reageren op uw keuzes op de Platform-zoekmachine, om de diensten onder de Juridische kennisgeving te leveren en u een kwaliteitsvolle en bevredigende service te bieden die in overeenstemming is met uw zoekopdracht.

Ook genereren we gebruikersprofielen. Om dit te doen gebruiken we cookies (als je je toestemming hebt gegeven) en vergelijkbare technologieën waarmee we informatie kunnen verzamelen over de zoekopdrachten die je hebt uitgevoerd, de advertenties of secties waarop je hebt geklikt, de laatste advertenties die je hebt bezocht of de advertenties die we u op onze websites hebben getoond. Deze informatie stelt ons in staat om u bijvoorbeeld suggesties te tonen die vergelijkbaar zijn met uw zoekopdrachten of bezochte advertenties of om u gepersonaliseerde advertenties te tonen die verband houden met uw zoekopdrachten. We kunnen ook uw gepseudonimiseerde IP-adres opslaan om u commerciële berichten te sturen op basis van uw locatie.

 

Links naar andere websites, applicaties of platforms

 

Het Platform bevat links naar andere soorten websites, applicaties of platforms die volgens ons mogelijk informatief en nuttig voor u kunnen zijn. Houd er echter rekening mee dat we de inhoud en/of diensten die daarin worden aangeboden niet ondersteunen of aanbevelen en dat we niet aansprakelijk zijn voor hun privacybeleid of gebruiksvoorwaarden. In dit opzicht raden we u aan het privacybeleid van alle websites die u bezoekt te lezen. Houd er rekening mee dat de bepalingen hierin alleen van toepassing zijn op persoonlijke gegevens die door Hoapp worden verzameld en/of verwerkt.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

 

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken zoals uiteengezet in het privacybeleid dat van toepassing is op het moment dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld. Hoapp behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen door genoemde wijzigingen op ons platform te publiceren. Daarom raden we u aan het Privacybeleid te controleren telkens wanneer u het Platform betreedt. U kunt bepalen of een dergelijke herziening heeft plaatsgevonden door te verwijzen naar de datum waarop dit beleid voor het laatst is bijgewerkt. Het gebruik van het Platform na de wijzigingen impliceert de aanvaarding ervan.

Als we op enig moment besluiten om persoonlijke gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan vermeld op het moment van verzamelen, zullen we deze beslissing per e-mail aan u meedelen, op voorwaarde dat we uw e-mailadres hebben. Als uw toestemming nodig is, krijgt u de kans om deze nieuwe doeleinden al dan niet toe te staan.

Mocht een van de clausules in dit privacybeleid worden geëlimineerd of als nietig worden beschouwd, dan heeft dit geen invloed op de rest van de algemene voorwaarden, die volledig geldig en effectief blijven volgens de van tijd tot tijd geldende regelgeving.

 

Datum laatste update

20 mei 2022